Geplaatst door: Bos Incasso

Datum: 20 augustus 2019
Persoonlijk advies Bekijk bos-incasso

Wat als de huurder van de standplaats niet betaalt?

Het kan voorkomen dat de huurder van een standplaats op een bepaald moment de betalingsverplichting niet meer nakomt en u geen huur meer ontvangt. Dit kan per ongeluk zijn, vergeten de huur over te maken of wegens (tijdelijk) geldgebrek. Om alsnog de achterstallige huur te ontvangen is het goed om de huurder schriftelijk aan te schrijven voor de achterstand en hierbij een termijn te geven om alsnog te betalen. Als de aanmaningen geen effect hebben hoeft u echter niet in de betalingsachterstand te berusten.

Aandachtspunten met betrekking tot de huurovereenkomst
Ter voorkoming van onduidelijkheid over de verplichtingen van de huurder en u als recreatieondernemer/verhuurder, is het van belang dat de afspraken schriftelijk vastgelegd worden en dit ook door beide partijen wordt ondertekend. Zo voorkomt u dat er op een bepaald moment onduidelijkheid of onenigheid bestaat over bijvoorbeeld de huurprijs of bijvoorbeeld de mogelijkheid tot een jaarlijkse verhoging van de huurprijs. Ook wanneer u na het sluiten van de huurovereenkomst mondeling nog andere of aanvullende afspraken maakt is het belangrijk dat u dit ook op papier of in een e-mail zet en uw huurder hier ook uitdrukkelijk mee instemt. Let op: ook bij een huurovereenkomst voor bepaalde tijd dienen de afspraken vastgelegd te worden. Van belang om te weten is dat de vergaande huurbescherming die in de wet staat niet geldt bij een huurovereenkomst voor een standplaats voor een (toer)caravan als het gaat om recreatief gebruik.  Deze blog is toegespitst op deze gevallen.

Betalingsachterstand huurder standplaats
Bij een betalingsachterstand is het belangrijk om de huurder eerst aan te schrijven voor de achterstand en daarbij een duidelijke betalingstermijn te geven. Mocht de huurder desondanks niet betalen, dan kunt u de vordering overdragen aan een incassobureau, die ervoor kan zorgen dat de huurder wordt aangeschreven en bij uitblijven van betaling een gerechtelijke procedure kan starten om de onbetaald gelaten termijnen alsnog te incasseren. Een procedure waarbij betaling wordt gevorderd van de onbetaald gelaten factuur en eventuele toekomstige facturen tast de overeenkomst tussen huurder en verhuurder niet aan.

Mocht u echter, naast betaling van de huurprijs, van de overeenkomst en de caravan van de huurder af willen, dan is het enkel aanschrijven en vorderen van betaling niet voldoende. U mag niet zomaar uit eigen beweging overgaan tot het onder u houden en/of verkopen van de caravan.

Hoe kom ik van de overeenkomst en de huurder af?
Indien u de overeenkomst wenst te beëindigen bestaat in veel gevallen de mogelijkheid om op te zeggen. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Op deze wijze bent u ervan verzekerd dat de opzegging uw huurder heeft bereikt en er geen onduidelijkheid bestaat over de datum van opzegging en het einde van de huur. Gaat de huurder mee in de opzegging, dan zullen de wegen van huurder en verhuurder zich scheiden. Mocht de huurder, ondanks instemming met de opzegging, na de einddatum van de huurovereenkomst het gehuurde/standplaats niet hebben verlaten, dan is het mogelijk om dit via een kort geding alsnog te bewerkstelligen.

Ook kan via een procedure bij de kantonrechter ontbinding van de overeenkomst en ontruiming van het gehuurde/de standplaats worden gevorderd. Zowel u als uw huurder zijn vanaf het moment van ontbinding niet meer gebonden aan de huurovereenkomst. De rechter zal in dat geval doorgaans tevens de ontruiming toewijzen, als gevolg waarvan de mogelijkheid bestaat om (met behulp van een deurwaarder) de standplaats te ontruimen indien de voormalig huurder dit niet uit eigen beweging doet.

Het bovenstaande is gebaseerd op de wettelijke mogelijkheden. Mocht u echter algemene voorwaarden hanteren, die van toepassing zijn op de overeenkomst met uw niet betalende huurder, dan kan het zijn dat er nog andere (buitengerechtelijke) mogelijkheden zijn om de achterstand aan te pakken en van de huurder en caravan op uw terrein af te komen. Dit kunnen de juristen van Bos Incasso voor u onderzoeken.

Vragen?
Is er bij u sprake van de bovengenoemde situatie, wilt u advies over de huurovereenkomst, tips over het op een juiste manier aanschrijven van de huurder of heeft u andere vragen? De juristen van Bos Incasso kunnen u hierin adviseren en bijstaan! Wij zijn te bereiken via: juristen@bosincasso.nl.